Політика конфеденційності

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

(Пропозиція укласти договір (оферта)

 

  1. ТЕРМІНИ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ:

1.1. «Продавець» – суб’єкт підприємницької діяльності, що здійснює торгівлю Товарами відповідно до умов даного договору за допомогою Сайту.

1.2. «Товар» –  майно, що  пропонується для продажу Продавцем Покупцеві.

1.3. «Доставка» – послуга по адресній доставці Товару, яку може надавати Продавець, з використанням спеціалізованої поштової, експрес чи кур’єрської організації. Вартість послуг з доставки не включаються до вартості Товару, та оплачуються окремо відповідно до тарифів організацій, що здійснюють Доставку.

1.4. «Замовлення» – дії Покупця щодо вибору та придбання Товару, в певній кількості,  вибір способу доставки Товару, згода з умовами цього Договору, оплата Товару.

1.5. «Покупець» – фізична або юридична особа, яка придбаває й оплачує Товар.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець на умовах цього публічного договору, діючи на підставі ст. 633, 641, 644 Цивільного Кодексу України, звертається з цією Офертою та бере на себе зобов’язання передати Товар у власність другій стороні (Покупцеві), а Покупець приймає або зобов’язується прийняти Товар і сплатити за нього певну грошову суму.

  1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

3.1. Покупець може придбати Товар на Сайті тільки за умови згоди з умовами цієї публічної оферти. Всі істотні умови публічного договору визначені і цій оферті, а також в конкретному Замовленні Покупця.

3.2. Для укладання даного договору Покупець повинен  мати необхідний обсяг дієздатності.

3.3. Замовлення і оплата Товару.

-для Замовлення Товару на Сайті Покупець обирає Товар, який бажає придбати, його кількість та асортимент.

-Покупець зобов’язаний заповнити всі поля у формі замовлення та надати згоду на укладання цього публічного.

-Покупець обирає спосіб отримання Товару, а також здійснює оплату Товару за допомогою електронних платіжних засобів, зокрема платіжних карток Visa, Mastercard та інших.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН:

4.1. Покупець зобов’язаний:

4.1.1. При оформленні Замовлення надавати Продавцеві повну та достовірну інформацію щодо свого імені, електронної адреси, телефону та місця доставки.

4.1.2. Оплатити вартість Товару в повному обсязі та в строки, встановлені в цьому Договорі та Замовленні.

4.2. Продавець має право:

4.2.1. Вимагати від Покупця виконання зобов’язань, покладених на нього, згідно умов цієї оферти, які будуть прийняті Покупцем .

4.2.2. Змінювати або припиняти дію цієї оферти в односторонньому порядку. Така зміна або призупинення дії цієї оферти не поширюється на здійснені до таких змін замовлення, які були прийняті до виконання.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, РОЗГЛЯД СПОРІВ

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неповне виконання своїх зобов’язань за Договором відповідно до чинного законодавства України .

5.2. Сторони не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов’язань, якщо це стало наслідком дії непереборної сили, яку не можливо було передбачити, та уникнути. До таких обставин зокрема відносяться: громадські заворушення, мітинги, протести, страйки, військові дії, введення надзвичайного стану, стихійні лиха, епідемії, перебої в електропостачанні, комп’ютерному обладнанні (в тому числі через дію комп’ютерних вірусів), мережах їх, каналах зв’язку, тощо.

5.3. Будь-які спори Сторін повинні вирішуватись з обов’язковим дотриманням процедури досудового врегулювання спору, шляхом надсилання письмової претензії.

  1. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Зміст Сайту, включаючи текст, логотипи, фото, відео, аудіо матеріали, дизайн, та інше, охороняються авторським правом, правом на товарний знак, винахід, патент та іншими правами інтелектуальної власності, якщо інше прямо не зазначене на Сайті.

6.2. До цього Договору та його тлумачення застосовується право України, та всі спори стосовно цього Договору вирішуються у судах України за місцезнаходження Продавця. У всьому, що не врегульовано даним Договором, Сторони керуються нормами чинного в Україні законодавства.

6.3. Недійсність одного з положень Договору не тягне за собою недійсність інших положень Договору.

6.4. Сторони,укладаючи даний Договір,надають згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

6.5. Отримана Сторонами інформація,що стала відома їм  при укладенні та виконанні цього Договору, є конфіденційною  інформацією та  не може бути розголошена без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених законодавством України.